Verzendbeleid

Leveringsvoorwaarden

Pacific SpiZes en afnemer maken per bestelling voorafgaand aan de levering afspraken over (de wijze van) levering van het product.

Pacific SpiZes kent geen afnamebeperking van een product. De afnemer dient zich er van bewust te zijn dat de grootte van de afname van het product de levertijd beïnvloed.

De door Pacific SpiZes genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Pacific SpiZes bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de (tijdige) uitvoering van de leveringstermijnen.

Indien Pacific SpiZes op verzoek van Afnemer bepaalde wijzigingen van en/of aanvullingen op de specificaties van de door Pacific SpiZes te verrichten werkzaamheden uitvoert, kan Pacific SpiZes de leveringsdatum van de werkzaamheden na overleg met Afnemer opschorten voor zover dit nodig is ter uitvoering van de betreffende wijzigingen c.q. aanvullingen.

De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Pacific SpiZes niet in verzuim en geeft de Afnemer, behoudens opzet of grove schuld van Pacific SpiZes, niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Partijen treden vervolgens zo spoedig mogelijk in overleg ten einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.

Afnemer kan kosteloos het product bij het magazijn van Pacific SpiZes, aan de Julianastraat 26 te Koog aan de Zaan afhalen.

Pacific SpiZes biedt de mogelijkheid het product aan afnemer af te leveren. Voor de aflevering door de door Pacific SpiZes ingehuurde vervoerder, worden bij de afnemer transportkosten in rekening gebracht.

Boven een bedrag van € 450,00 (zegge: vierhonderdvijftig euro), wordt franco aan huis geleverd.

Retourneren van een (deel van) het product kan alleen na overleg met en met akkoord van Pacific SpiZes, met dien verstande dat een (deel van het) product dat langer dan 14 kalenderdagen na aflevering door Pacific SpiZes in bezit is van de afnemer nimmer geretourneerd kan worden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.