Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden: Facturering en betaling

Bij levering van het product wordt aan de afnemer een factuur overhandigd c.q. verzonden.

Betaling van het product vindt plaats op moment van aflevering door Pacific SpiZes door middel van een contante geldelijke betaling.
Voor betaling door de afnemer via bank- dan wel girorekening dient voorafgaand aan de levering door Pacific SpiZes schriftelijk akkoord te zijn gegeven.

Bij betaling via bank- dan wel girorekening dient de betaling binnen 14 dagen na verzending van de factuur aan afnemer door de afnemer te zijn voldaan aan Pacific SpiZes via rekeningnummer NL59KNAB0256510784 (te name van: Pacific SpiZes B.V.) of Afnemer dient de betaling aan Pacific SpiZes volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de Afnemer van rechtswege in verzuim en zal aan Afnemer over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 3 % per maand (zegge: drie procent) in rekening worden gebracht, waarbij een minimaal bedrag van € 25,-- (zegge: vijfentwintig euro) gehanteerd wordt, gerekend over de periode dat de Afnemer in verzuim is, een en ander zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

Indien de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Afnemer naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide (buiten-) gerechtelijke kosten van Pacific SpiZes, onverminderd alle overige rechten van Pacific SpiZes.

Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is Pacific SpiZes gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Pacific SpiZes op schadevergoeding en zonder jegens de Afnemer tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

De Afnemer ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. De Afnemer kan zich derhalve jegens Pacific SpiZes nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken. Iedere betaling wordt in de eerste plaats geacht te strekken ter voldoening van de langst openstaande vordering, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.

Pacific SpiZes behoudt zich het recht voor om eventuele door de afnemer aan Pacific SpiZes ter beschikking gestelde zaken eerst dan terug te geven nadat alle door de Afnemer verschuldigde betalingen volledig zijn verricht en voldaan.